จัดการกับพลวัตทางเพศเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันใน HE

จัดการกับพลวัตทางเพศเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันใน HE

แม้จะมีความคืบหน้าตั้งแต่วันสตรีสากลก่อตั้งขึ้นเมื่อ 111 ปีที่แล้ว ผู้หญิงและเด็กหญิงยังคงประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง และการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้ความท้าทายที่พวกเขาเผชิญยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และคุกคามการได้รับส่วนได้ส่วนเสียมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยไม่มีการแทรกแซงเพียงพอนั่นเป็นหนึ่งในข้อสรุปที่สำคัญในรายงานฉบับใหม่ เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ: วิธีการทำงานของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดทำโดย UNESCO International Institute for 

Higher Education ในละตินอเมริกาและแคริบเบียน (IESALC)

 โดยความร่วมมือกับTimes Higher Education

แม้ว่านักศึกษาหญิงจะมีจำนวนมากกว่าเพศชายทั่วโลก พวกเขามีแนวโน้มที่จะกระจุกตัวในด้านต่างๆ เช่น มนุษยศาสตร์ และถึงแม้ผู้หญิงจำนวนมากขึ้นจะรับตำแหน่งผู้นำในมหาวิทยาลัยทั่วโลก แต่นักวิชาการอาวุโสน้อยกว่าสองในห้าเป็นผู้หญิงทั่วโลกและน้อยกว่า หนึ่งในสามของผู้เขียนงานวิจัยเป็นเพศหญิง

และแม้ว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่อ้างว่ามีนโยบายและบริการที่สนับสนุนความก้าวหน้าของสตรี แต่เมื่อTimes Higher Educationขอหลักฐานสำหรับการ จัดอันดับผลกระทบของ THE Impact Rankings สถาบันหลายแห่งไม่ได้ให้หลักฐานใดๆ ซึ่งเป็นการพูดคุยออนไลน์ซึ่งเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ที่ได้ยินเมื่อวันที่ 8 มีนาคม

รายงานฉบับใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในวันสตรีสากลนั้นอิงตามข้อมูลที่จัดทำโดยสถาบัน 776 แห่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพวกเขาที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 5 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุ ‘ความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน’ สำหรับภาพรวมของประเทศ จะรวมเฉพาะประเทศที่มีมหาวิทยาลัย 10 แห่งที่ตอบสนองเท่านั้นเพื่อการเปรียบเทียบ

ข้อค้นพบที่ สำคัญ ผล

การวิจัยสรุปได้ว่าประเทศที่อยู่ข้างหน้าในด้านความเท่าเทียมทางเพศในการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นไม่ได้อยู่ในยุโรป พวกเขาคือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

หลายประเทศในเอเชียมีสัดส่วนของผู้หญิงสูงที่สุดในสาขาวิทยาศาสตร์

 เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) และมีสัดส่วนของผู้หญิงที่ลงทะเบียนเรียนในระดับ STEM สูงกว่าในสาขาศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยในแอฟริกาที่ตอบแบบสำรวจนี้พบว่า “มีความเท่าเทียมกันมากที่สุดในเรื่องส่วนแบ่งของนักศึกษาหญิงในสาขาวิชาต่างๆ” ตามรายงาน

เครดิต :coachsfactoryoutlett.net, conservativepartyarchive.org, denachtzuster.net, drugstoregenericinusa.com, energypreparedness.net